Hvorfor

Telemark bataljon Veteranforening har utspring i foreningen Telemark bataljons venner (2000ish) , og initativ fra Telemark bataljon for å få en forening å nå sine veteraner gjennom (2008ish).

Det viktigste vil alltid være å ivareta personell som har tjenestegjort i avdelingen og gjennom sin innsats bidratt til å skrive bataljonens historie og etablere dens omdømme. Derfor må foreningen samle veteraner og bygge sin aktivitet rundt sentrale og lokale arrangementer. Sentralt i dette står etablering av lokallag.

Telemark bataljon Veteranforening skal bygge sin aktivitet rundt følgende statutter:

§1 Foreningen skal aktivt jobbe for å knytte sammen og ivareta personell som tjenestegjør og har tjenestegjort i Telemark Bataljon gjennom lokale arrangementer og informasjon.

§2 Foreningen skal aktivt jobbe for å etablere lokallag og bidra til gjennomføring av lokale arrangement.

Telemark bataljon Veteranforening er en forening som ivaretar Telemark bataljon sine veteraner uavhengig om de er tidligere eller fortsatt tjenestegjørende. Derfor skal de være en levende samhandling mellom bataljonen og veteranforeningen. Dette søkes oppnådd på flere måter. Det vil være en person som til daglig jobber i Telemark bataljon som vil støtte styret gjennom å administrere veteranregisteret og være kontaktperson i bataljonen. Videre vil Sjef Telemark bataljon ha sin representant i foreningens styre. Ut over denne formelle samhandlingen så er det viktigste dog den aktiviteten som bataljonen og foreningen står sammen om. Dette ønsker vi å få til gjennom at Sjef Telemark bataljon vil inviterer representanter fra Veteranforeningen til å delta på større øvelser i bataljonsregi, arrangementer (minnedag, familiesamlinger etc) og noen av bataljonens sammenkomster (årsfest, leidang etc). Fra bataljonens side forventes det at Veteranforeninga aktivt jobber for å spre informasjon om bataljonen og dens aktivitet til medlemmene, samt stiller opp og representerer både Telemark bataljon og Veteranforeninga på lokale og nasjonale arrangementer der det er naturlig med slik deltakelse (Forsvarets dag, messer, større arrangementer etc). Det er også en ambisjon at Veteranforeninga på sikt skal etablere bedriftsidrettslag og gjennom dette representere Telemark bataljon ifm idrettsarrangementer. Man ser for seg at bedriftsidrettslaget vil bli invitert av Sjef Telemark bataljon til å stille lag ifm militære norgesmesterskap og tilsvarende sammen med Telemark bataljon.

§3 Foreningen skal aktivt jobbe med å støtte opp rundt Telemark Bataljon og Telemark Bataljon sitt omdømme gjennom å ivareta bataljonens stolte historie, spre informasjon om avdelingens aktivitet, og deltakelse på arrangementer der det er naturlig å være tilstede.

§4 Foreningen skal gjennom sin aktivitet og deltakelse på arrangementer og konkurranser representere Telemark bataljon.

§5 Foreningen skal gjennom sin aktivitet støtte med informasjon og rekruttering til Telemark Bataljon.

§6 Sjef Telemark bataljon vil invitere Veteranforeningen til å delta på øvelser og arrangement i regi av bataljonen, samt til å stille lag sammen med Telemark bataljon ifm Militære nasjonale mesterskap.

Informasjon til medlemmene er sammen med lokale arrangementer definert å være kjernen for å lykkes i å skape en levende og aktiv forening. Derfor har det blitt opprettet en hjemmeside (http://www.tmbn-veteran.no). Videre vil det bli sendt ut ett eget informasjonsskriv til alle som har tjenestegjort i bataljonen tidligere. Foreningen vil deretter få ansvaret for å vedlikeholde denne hjemmesiden, samt utarbeide eget medlems tidsskrift minimum halvårlig.

§7 Foreningen skal vedlikeholde sin hjemmeside og gi ut medlemsskrift minimum 2 ganger i året.

§8 Foreningen skal arrangere veteransamlinger minimum 1 gang i kvartalet sentralt på østlandsområdet i tillegg til lokale arrangementer.

§9 Foreningen skal etablere eget bedriftsidrettslag og lokallag av dette.

Foreningen skal være en veteranforening og støtte opp om jobben med å heve veteraners ansiennitet både internt og i samfunnet som helhet. Derfor er det satt krav til at man skal ha gjort noe utover det å gjennomføre førstegangstjeneste ved bataljonen. Videre skal lang tjeneste for Telemark bataljon belønnes og synliggjøres.

§10 Personell som har tjenestegjort som ett minimum 2 år i Telemark bataljon, eller 1 år og en kontingent ute med Telemark bataljonen, kan tas opp som medlem i foreningen.

§11 Foreningen er ansvarlig for tildeling av Veteranringen til de som har mer enn 5 års tjeneste ved bataljonen. Dette skjer på Bataljonens årsfest og Foreningens Generalforsamling.

Arbeidsgruppen vil ha ansvar for rekruttering av det første styret, samt få valgt dette på foreningens første Generalforsamling. Deretter vil dette ansvaret bli overtatt av valgkomiteen. Årlig valg på styremedlemmer vil deretter skje på Generalforsamlingen til Veteranforeningen.

§12 Styret i foreningen velges i utgangspunktet for 2 år av gangen på en årlig generalforsamling.

§13 Styret består av Leder, Nestleder, Informasjonsansvarlig, Økonomiansvarlig, Sekretær og 4 styremedlemmer. Styret møtes etter innkalling fra leder. I tillegg velges 2 vara medlemmer.

§14 Det velges en valg komite bestående av leder og 2 medlemmer som har ansvar for å finne kandidater til styrevervene og fremlegge disse for Sjef Telemark bataljon i forkant av Generalforsamlingen.